Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Firma, pod którą Spółka działa:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Utworzona na podstawie
Uchwały Nr XLIV/581/2006 z dnia 26.10.2006 roku Rady Gminy Chojnice,

 

Wykonuje swoją działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), działa zgodnie z  Ustawą z dnia 15 września  2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

 

Zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem: 0000263360 prowadzonym przez: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

 

Statut - Akt założycielski Spółkitekst jednolity z dnia 2022.10.22