Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Działalność podstawowa GZGK Sp. z o.o. to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Chojnice, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

 

Zgodnie z  § 7 Aktu Założycielskiego, przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:

 • 37.00.Z    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,     
 • 38.11.Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,     
 • 38.12.Z    Zbieranie odpadów niebezpiecznych,     
 • 38.21.Z    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,     
 • 38.22.Z    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,     
 • 39.00.Z    Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,     
 • 81.29.Z    Pozostałe sprzątanie,     
 • 36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,     
 • 71.12.Z    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,     
 • 71.11.Z    Działalność w zakresie architektury,     
 • 81.21.Z    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,     
 • 81.29.Z    Pozostałe sprzątanie,     
 • 81.22.Z    Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,     
 • 43.11.Z    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,     
 • 43.12.Z    Przygotowanie terenu pod budowę,     
 • 43.13.Z    Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,     
 • 41.20.Z    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • 42.21.Z    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,     
 • 42.22.Z    Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,     
 • 42.99.Z    Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,     
 • 43.99.Z    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,     
 • 43.21.Z    Wykonywanie instalacji elektrycznych,     
 • 43.22.Z    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,     
 • 43.29.Z    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,     
 • 43.31.Z    Tynkowanie,     
 • 43.32.Z    Zakładanie stolarki budowlanej,     
 • 43.33.Z    Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,     
 • 43.34.Z    Malowanie i szklenie,     
 • 43.39.Z    Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,     
 • 33.12.Z    Naprawa i konserwacja maszyn,     
 • 33.20.Z    Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,     
 • 33.13.Z    Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 • 95.22.Z    Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
 • 38.32.Z    Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • 45.20.Z    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • 52.10.A    Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 • 52.10.B    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 49.41.Z    Transport drogowy towarów,
 • 49.42.Z    Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 • 68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 81.10.Z    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 
 • 77.32.Z    Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 
 • 77.39.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 81.30.Z    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.