Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami), informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego GZGK sp. z o.o., jest Repozytorium Dokumentów Finansowych na internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego