Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki KomunalnejSpółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl.

NA WYKONANIE ZADANIA PN: „Dostawa samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  o masie do 9,0 T.”

CZĘŚĆ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji o masie całkowitej do 9 T . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II Specyfikacji Przetargowej.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem: 

    34144000-8    Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

3. Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Dariusz Półczyński,

tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.     Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji w standardzie nie niższym niż określony w niniejszym postępowaniu o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł netto każdy wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane.

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1.000.000 PLN.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem V. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

„Dostawa samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacjio masie do 9,0 T.”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy załączyć odrębnie, do koperty zawierającej ofertę.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.\

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena oferty                                        waga 80%

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji                                waga 20%

W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = (CN/ COB)×80

gdzie:

P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1

CN - najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych ofert,

COB - cena netto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 80 pkt., uzyska ją oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

Za okres gwarancji wynoszący 12 m-cy i mniej    - 0 punktów

Za okres gwarancji wynoszący >12- 24 -m-cy      - 5 punktów

Za okres gwarancji wynoszący >24- 36 -m-cy      - 10 punktów

Za okres gwarancji wynoszący >36 m-cy              - 20 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.

  • Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
  • W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
  • Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat              (I piętro), w terminie do dnia 07.09.2020r. do godziny 12:00 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2020 r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA ZAWARTO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. SP CZ. II- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/SP%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II-%20Szczeg%C3%B3%C5%82owy%20opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf

3.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201-%20formularz%20ofertowy.docx

4.. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20podstaw%20do%20wykluczenia.docx

5.Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%20SP-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu.docx

6. Załącznik nr 4 - wykaz dostaw

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20SP-%20wykaz%20wykonanych%20dostaw.docx

7. Załącznik nr 5 - wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%20SP-%20wz%C3%B3r%20umowy.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz.1. ( 31.08.20 ) - UWAGA MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Odpowiedzi%20na%20pytania%2031.08.2020.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz.2. ( 1-2.09.20 ) - UWAGA MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Odpowiedzi%20na%20pytania%201-2.09.2020.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_16_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf