Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

NA WYKONANIE ZADANIA PN:„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa  budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego–część 2 ”- Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice

CZĘŚĆ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót:

Budowa  holu ( obiekt nr. nr 11) oraz adaptacja pomieszczeń  (wykonanie prac rozbiórkowych wraz z budową ścianek działowych, kanałów wentylacyjnych i dymowych dostosowanych do nowego układu pomieszczeń ) , wykucie nowych i zamurowanie zbędnych otworów okiennych budynku biurowego (obiekt nr. 10) wraz z budową kompletnego dachu nad budynkiem biurowym i warsztatowo –magazynowym (łącznie obiekty oznaczone nr 10,11,12 na planie zagospodarowania terenu), - do stanu surowego zamkniętego bez izolacji i szlicht podłogowych wraz z montażem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

 • obsługa geodezyjna , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z zakresem zadania;
 • niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym holu – obiekt nr 11;
 • odwodnienie wykopów, w zakresie dotyczącym zadania;
 • wymiana gruntu w przypadku stwierdzenia występowania gruntów nieniośnych - obiekt nr 11;
 • demontaż wyposażenia technologicznego dawnej sterowni oczyszczalni;
 • kompletne roboty rozbiórkowe w zakresie budynku biurowego ( w tym istniejącego pokrycia dachu)   - obiekt nr. 10, zgodnie z projektem budowlanym -  z wyłączeniem robót opisanych w pkt.  UWAGA”;
 • wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych w zakresie budynku biurowego  - obiekt nr. 10, wraz z montażem nadproży – zgodnie z projektem budowlanym;
 • budowa ław fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym holu – obiekt nr. 11;    
 • budowę ścian nośnych oraz działowych, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym obiektu 11;  
 • wykonanie stropów , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym obiektu nr 11;
 •  budowa schodów klatki schodowej w zakresie dotyczącym  obiektu nr 11;
 • wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej w holu- obiektu nr 11;
 • wykonanie uzupełnień ścian zgodnie z projektem budowlanym w zakresie obiektu nr 10;
 • wykonanie kompletnych kanałów wentylacyjnych i dymowych w zakresie obiektu nr 10 ( w tym wymurowanie wszystkich kominów );
 • wykonanie więźby dachowej wraz z folią wiatroizolacyjną i pokryciem blachodachówką w zakresie obiektu nr 10,11,12 ( nie obejmuje izolacji wełną, folii paroizolacyjnej  i wykończenie płytą GKF);
 • wykonanie rynien - komplet w zakresie obiektu nr 10,11,12;
 • montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich bram w obiektach nr 10,11,12;
 • UWAGA:
 1.  w budynku biurowym – w obiekcie nr. 10 zostały wykonane rozbiórki ścian na poziomie piętra, zgodnie z załączonym rysunkiem ( zał. nr A do SP ) , zakres ten nie jest objęty przedmiotem zamówienia,
 2. materiały z demontażu wyposażenia technologicznego dawnej sterowni oczyszczalni należy przekazać Zamawiającemu,
 3. należy bezwzględnie wycenić i zastosować stolarkę okienną PCV o następujących parametrach / zmiana parametrów stolarki w stosunku do projektu, z uwagi na postęp technologiczny/

             a) profile pięciokomorowe, trójszybowe, o współczynniku przenikalności cieplnej  Ud <=0,9 W/m2K, kolor, typ szkła, rolety , nawiewniki jak w projekcie budowlanym,

            b) klasie obciążenia wiatrem – min. B4,

            c) klasie wodoszczelności – 9A,

            d) klasie przepuszczalności powietrza – 4,

            e) właściwościach akustycznych- Rw>= 32 dB,

            f) klasie siły operacyjnej – 2,

            g) klasie wytrzymałości mechanicznej – 4,

            h) odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie – min.  20.000 cykli,

            i) klasie odporności na włamanie – min. Wk-4,

            j) przepuszczalności światła – min. 70 %,

            k) wykonanie antywłamaniowe – P4

 1. należy wycenić i zastosować trójwarstwowy tzw. „ciepły” montaż stolarki okiennej;
 2.   Zamawiający dopuszcza zewnętrzne drzwi aluminiowe systemu Hormann lub  Aluprof o Ud <=0,66 m W/m2K / zmienia się ten parametr w stosunku do projektu, z uwagi na postęp technologiczny/; pozostałe parametry jak w projekcie budowlanym:
 3. z uwagi na stan zaawansowaniu robót po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej, tj usunięcia fabrycznych zabezpieczeń producenta  i dokładnego wyczyszczenia oraz  obustronnego zabezpieczenie stolarki okiennej folią ochronną po zakończeniu robót budowlanych;
 4. Zamawiający dopuszcza tylko bramy garażowe segmentowe produkcji  Hormann lub Aluprof,  napędy bram garażowych należy przekazać Zamawiającemu / bez montażu/, parametry jak w projekcie budowlanym;
 5. w związku z planowaną zmianą źródła zasilania budynku w energie cieplną ( rezygnacja z pomp ciepła na rzecz  gazu ziemnego) niezbędna będzie zmiana parametrów projektowanej kotłowni zgodnie z wymaganiami dla kotłowni z kotłem gazu ziemnego. Ponieważ Zmawiający nie posiada w tej chwili przedmiotowej dokumentacji, przebudowa kotłowni zostanie zlecona dodatkowo na etapie realizacji podstawowej umowy wg odrębnego opracowanie. Zamawiający może zlecić wykonanie tego elementu innemu wykonawcy w przypadku otrzymania korzystniejszej oferty.

Zgodnie z decyzją środowiskową jaka została wydana dla przedmiotowych zadań zmechanizowane prace ziemne można prowadzić tylko w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

a) niniejsza specyfikacja przetargowa ( w tym część II SP – opis przedmiotu zamówienia) ,        

b) dokumentacja projektowa składająca się z :

- Projektu zagospodarowania terenu,

- Projektu arch.- konstrukcyjnego budynku biurowo- magazynowo- warsztatowego,

- Projektu instalacji wewnętrznych budynku biurowo-mag.-warszt.,

- Projektu rozbiórek, inwentaryzacja, 

- STWiOR,

- Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – rozbudowa, przebudowa,

  nadbudowa bud. biurowo-magazynowo-warsztatowego,  

- Projektu geologicznego.

c) Załącznik A – zakres robót rozbiórkowych , których nie obejmuje przedmiot zamówienia  ( wykonanych przez Zamawiającego)

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45213150-9       Roboty budowlane w zakresie biurowców

45213252-4       Roboty budowlane w zakresie warsztatów

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12. 2020 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; w godz. Od 8:00 do 14:00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7:00 ÷ 15:00,

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w specyfikacji przetargowej;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i zakończył odbiorem 2 / dwie/  budowy budynku użyteczności publicznej lub równorzędnego o wartości netto nie mniejszej niż 500.000 zł
 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób, tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Osoba ta zamiast wymienionych powyżej uprawnień może posiadać inne odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, posiadać odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości w uznaniu równoważności załączonych przez Wykonawcę uprawnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo o zwrócenie się o interpretację do właściwej OIIB.
 • Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł.Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy do czasu jej zakończenia.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna.
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia sektorowego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa  budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego– część 2” Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium 1 - Cena oferty                             waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji       waga – 10 %

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1 – cena

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = Cn / Cr ×90

         gdzie:

         P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie

         Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu (brutto)

         Cr – cena rozpatrywanej oferty (brutto)

Maksymalną liczbę punktów 90 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2 – okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

10 punktów  – okres gwarancji 5 lat

  5 punkty     – okres gwarancji 4 lata

  0 punktów  – okres gwarancji 3 lata

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 1.09.2020 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2020r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA ZAWARTO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/SP.pdf

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.docx

3. Załącznik nr 2 - tabela cenowa elementów

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.docx

4. Załącznik nr 3 - wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.docx

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204.docx

6.Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205.docx

7. Załącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe /wykaz wykonanych robót/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206.docx

8. Załącznik nr 7 - potencjał kadrowy / wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia /

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207.docx

9. Załącznik nr 8 - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208.docx

10. Załącznik nr 9 - wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209-%20wz%C3%B3r%20umowy.pdf

11. Załącznik A - zakres robót rozbiórkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia / wykonanych przez Zamawiającego /

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82.%20A.pdf

Dokumentacja techniczna:

1. projekt zagospodarowania terenu /PZT/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PZT%20-%20plan%20zagodpodarowania.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PZT%20-%20plan%20wykonawczy%20cz1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PZT-%20plan%20wykonawczy%20cz2.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PZT-%20Zewn%C4%99trzna%20infrastruktura%20elektroenergetyczna.pdf

2. projekt architektoniczno-konstrukcyjny /PAK/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20PARTER.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20%C5%82aw%20fund..pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20parteru.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20stropu%20nad%20parterem.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20stropu%20nad%20pi%C4%99trem.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20wi%C4%99%C5%BAby%20cz.1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK%20-%20rzut%20wi%C4%99%C5%BAby%20cz.2.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20DACH.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20PI%C4%98TRO.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20PODDASZE.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20A1-A1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20C-C.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20E.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-%20rzut%20pi%C4%99tra.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAK-PRZEKR%C3%93J%20D-F.pdf

3. Instalacje wewnetrzne /IW/:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW%20-%20inst.%20odgromowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW%20-Rzut%20parteru%20instalacja%20co%20i%20ct.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW-%20Rzut%20parteru%20instalacja%20wentylacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW-Rzut%20parteru%20instalacja%20kanalizacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW-Rzut%20pi%C4%99tra%20instalacja%20klimatyzacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/IW-Rzut%20pi%C4%99tra%20fragment%20instalacja%20wentylacji.pdf

4. Roboty rozbiórkowe

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/GZGK%20ROZBI%C3%93RKI.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Za%C5%82.%20A.pdf

5. Projekt architektoniczno-budowlany /PAB/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAB-projekt%20arch.%20bud%20IIC.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/PAB-%20przekr%C3%B3j%20P3.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/RYSUNKI%20ARCHITEKTURA.pdf

6. Specyfikacje techniczne STWiOR

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/SPECYFIKACJA%20TECHNICZNA%20OG%C3%93LNA.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Szczeg%C3%B3%C5%82owa%20Spec.%20Tech.%20GZGK.pdf

7. Geologia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Projekt%20geologiczny.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Odpowied%C5%BA%20na%20pytanie.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS_15_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf