Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA\

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”, które składa się z II części :

CZĘŚĆ I - obejmująca następujące zadania:

 • Zadanie nr 1: „Projekt przebudowy tranzytowego odcinka sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lichnowy i Ostrowite”.

W ramach zadania należy wykonać:

 • Projekt budowlany przebudowy istniejącej tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy- do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite, ze zmianą średnicy z istniejącej 110mm na 150mm w wykonaniu z PEHD. Szacunkowa długości projektowanego odcinka to około 2600,0 m.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PEHD zlokalizowanej na działce nr ewid. 71/6 obręb Lichnowy ( ul. Angowicka ) o szacunkowej długości około 295,0 m. 

 uwaga: obszar  przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem  niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 • Zadanie nr 2: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zbeniny.”                         

W ramach zadania należy wykonać;

 • Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 90-110 mm PEHD w miejscowości Zbeniny. Projektowaną sieć należy zlokalizować na  terenie działek nr ewid. 12/1,12/8,27/15,  Szacunkowa długości projektowanego odcinka to około 2600,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 • Zadanie nr 3: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klosnowo".

W ramach zadania należy wykonać :

 • Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD w miejscowości Klosnowo. Projektowaną sieć należy zlokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych na  terenie działek nr ewid. 3154/4 , 3153/3, 3129/3, 3155/4, wraz z przejściem pod torsami kolejowymi działka nr ewid. 69/1. W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 1200,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na  mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 • Zadanie nr 4: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżychowice".

W ramach zadania należy wykonać:

 • projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-200 mm PEHD na terenie miejscowości Nieżychowice / teren dawnego POM oraz centrum wsi wraz z połączeniem tranzytowym tych obszarów /. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem docelowego zasilania Nieżychowic z projektowanej stacji uzdatniania wody  Ogorzeliny. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 3500,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 • Zadanie nr 5: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Szlachetna.”

W ramach zadania należy wykonać:

 • projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD na terenie miejscowości Szlachetna / teren dawnego PGR /. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 650,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 • Zadanie nr 6: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej  Pawłowo ul. Żwirowa (dz. nr ewid. 295) oraz  Małe Swornegacie ul. Akacjowa i Modrzewiowa ( dz. nr ewid. 821/29, 821/28 i 806/5) .”

W ramach zadania należy wykonać:

 • Projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PEHD zlokalizowanej na dz. nr ewid. 806/5,821/28, 821/29 obręb Małe Swornegacie, o długości około 90,0 m.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej  o średnicy 90 mm  PEHD zlokalizowanej na dz. nr ewid. 295 obręb Pawłowo, o długości ok. L=291,0 m. 

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

CZĘŚĆ II - obejmująca następujące zadania:

 • Zadanie nr 7: „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami i  przepompownią ścieków oraz sieci zlokalizowanych w Powałkach  ul. Świerkowa, Leśna, Klonowa,Polna.”

W ramach zadania należy wykonać:

 •  Projekt budowlany przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w energię elektryczną i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 PVC i tłocznej o średnicy minimum 90 mm PEHD o łącznej długości ok. 1500,0 m wraz z przykanalikami ø160 PVC w ilości ok.  30 szt. o łącznej długości ok. 120 ,0 m  / studnie przyłączeniowe lokalizować przy granicy działek/. Sieci należy lokalizować w ciągach ulicy Świerkowej, Leśnej, Klonowej . Włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną w ulicy Polnej.
 • Projekt budowlany sieci  wodociągowej o średnicy 90 mm PEHD zlokalizowanej  w ul. Klonowej /dz. nr ewid. 16/ o długości ok.70,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zadanie nr 8: „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w Charzykowach ul. Komarowa.”

W ramach zadania należy wykonać:

 • Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PVC. Łączna długości sieci ok. 140,0 m. Dodatkowo zaprojektować przykanaliki o średnicy 160 mm PVC w ilości ok.  11 szt. , o łącznej długości ok. 35 ,0 m / studnie przyłączeniowe lokalizować przy granicy działek/. Sieci należy lokalizować w ciągu ulicy Komarowej .
 • Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej o średnicy minimum 250 mm PVC o łącznej długości ok. 225,0 m.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zadanie nr 9: „Projekt przebudowy przepompowni ścieków Silno PGR wraz z budową drogi dojazdowej,  przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Osiedla Mieszkaniowego Jedność oraz przebudowa rurociągu

                       tłocznego Silno ul. Przyrzeczna  -Silno PGR oraz Silno PGR–Racławki .”

W ramach zadania należy wykonać:

 • Projekt budowlany przebudowy / modernizacji/  przepompowni ścieków Silno PGR do standardu obowiązującego w GZGK Sp. z o.o. z zasilaniem energetycznym, oświetleniem , ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni,
 • Projekt budowlany drogi dojazdowej do przepompowni. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Długości drogi to ok. 440 m, szer.  min. 5m. Parametry techniczne drogi umożliwiające dojazd wielkogabarytowego pojazdu asenizacyjnego o masie ok. 28 T.
 • Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PVC. Łączna długości sieci ok. 450,0 m. Dodatkowo należy zaprojektować przykanaliki o średnicy min. 160 mm PVC w ilości ok. 10 szt. , o łącznej długości ok. 100,0 m z możliwością przepięcia wszystkich istniejących przyłączy kanalizacyjnych . Sieci należy lokalizować w ciągach komunikacyjnych.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD na terenie Osiedla Mieszkaniowego Jedność . Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 500,0 m.
 • Projekt przebudowy rurociągów tłocznych na trasie Silno ul. Przyrzeczna – Silno PGR i Silno PGR – Racławki. Łączna długość  rurociągów to 4750,0 m. Wykonanie PEHD 100.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zadanie nr 10: „Projekt drogi dojazdowej do przepompowni ścieków Ogorzeliny Os. Słoneczne zlokalizowanej w miejscowości  Ogorzeliny dz. nr ewid. 117/5.”

 W ramach zadania należy wykonać

 • Projekt budowlany drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm. Długość drogi to ok. 135,0 m ,  szer. min. 5 m .Parametry techniczne drogi umożliwiające dojazd wielkogabarytowego pojazdu asenizacyjnego o masie ok. 28 T zlokalizowanej w granicy działki nr ewid. 117/5 obręb Ogorzeliny / Os. Słoneczne/.

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej drogi oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Uwaga:

 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać oddzielną dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać w imieniu Zamawiającego oddzielną decyzję zgłoszenia robót/ pozwolenia na budowę dla każdego zadania.
 • Dane dotyczące zakresu zamówienia tj. długości sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ilość przykanalików itp. mają wartość szacunkową, którą Zamawiający przyjął na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.
 • Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział I i II Specyfikacji przetargowej ( SP)

II. ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ (CPV) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ZAKRES OKRESLONY KODAMI:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

III.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część przedmiotu zamówienie, jedną lub obie ( Część I lub/i Część II) .

IV.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

 • Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.
 • Zakończenie- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych zadań:

Część I: termin wykonania 31.05.2021 r., przy czym Wykonawca musi dotrzymać poniższych terminów realizacji poszczególnych zadań:

Zadanie 1 i  Zadanie 6  - do 30.11.2020 r.

Zadanie 2 - do 31.10.2020 r.

Zadanie 3 - do 31.12.2020 r.

Zadanie 4 i Zadanie 5 - do 31.05.2021 r.

Część II: termin wykonania 31.05.2021 r., przy czym Wykonawca musi dotrzymać poniższych terminów realizacji poszczególnych zadań:

Zadanie 7 i Zadanie 9 - do 31.05.2021 r.

Zadanie 8 i Zadanie 10  - do 30.11.2020 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki, a mianowicie:

 • Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny:

a) warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych będących przedmiotem zamówienia:

- 1 projekt budowlany obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej od 1000 m,

- 1 projekt budowlany obejmujący budowę sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej od 3500 m,

b) Na potwierdzenie posiadania potencjału technicznego należy udokumentować posiadanie nie mniej niż:

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego - Auto Cad lub porównywalny w min. wersja 2010 umożliwiający zapis w formacie .dwg,

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego do obliczania i konstruowania profili sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Profil Administrator, Profil Procesor lub porównywalny,

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego do kosztorysowania pozwalającego na zapis w formacie .ath

Należy podać typ programów oraz załączyć kopię licencji lub faktur zakupu na oprogramowanie.

 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

-b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów,

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna .
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 • Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert, którym przypisuję się następujące znaczenie:

          Kryterium  – cena - waga 100%

 • Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia osobno  i zawrze umowę z Wykonawcą/ami których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w każdej z części .
 • Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 • Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do 11.05.2020 r. do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

X. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 • Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski, tel. (0-52) 397-24-50;w godz. od 800 do 1400.
 • Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Specyfikacja%20przetargowa.pdf

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty-dane oferenta.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20SP.docx

3. Załącznik nr 2 - Oferta (formularz).

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20SP.docx

4. Załącznik nr 3 - Tabela cenowa elementów.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%20SP.docx

5. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20SP.docx

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20%20do%20SP.docx

7. Załącznik nr 6 - Wykaz głównych usług

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20do%20SP.docx

8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o podwykonawstwie

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20do%20SP.docx

9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82acznik%20nr%208%20do%20SP.docx

10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o kwalifikacjach osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20do%20SP.docx

11. Załacznik nr 10 - Wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2010%20do%20SP.pdf

12 .Zadanie nr 1 - Mapy poglądowe: Lichnowy- Ostrowite

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/LIchnowy-Ostrowite%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy-Ostrowite%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy-Ostrowite%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy%20-%20Ostrowite%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy-Ostrowite%205.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy%20-Ostrowite%204.pdf

13.Zadanie 1 - Mapy poglądowe : Lichnowy ul. Angowicka

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy%20Angowicka%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Lichnowy%20ul%20Angowicka.pdf

14. Zadanie 1- Miejscowy plan zagospodarowania- Lichnowy ul. Angowicka

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Plan%20miejscowy%20Lichnowy%20Angowicka.pdf

15. Zadanie 2- Mapy poglądowe: Zbeniny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Zbeniny%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Zbeniny%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Zbeniny%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Zbeniny%203.pdf

16. Zadanie 3 - Mapy poglądowe: Klosnowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Klosnowo%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Klosnowo%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Klosnowo%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Klosnowo%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Klosnowo%204.pdf

17. Zadanie 4 - Mapy poglądowe: Nieżychowice

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Nie%C5%BCychowice%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Nie%C5%BCychowice%20POM%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Nie%C5%BCychhowice%20tranzyt%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/NIe%C5%BCychowice%20tranzyt%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/NIe%C5%BCychowice%20centrum%204.pdf

18. Zadanie 4 - Plany miejscowe : Nieżychowice

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Plan%20miejscowy%20Nie%C5%BCychowice%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Plan%20miejscowy%20Nie%C5%BCychowice%20%202.pdf

19. Zadanie 5- Mapy pogladowe: Szlachetna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Szlachetna%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Szlachetna.pdf

20. Zadanie 6- Mapy poglądowe: Małe Swornegacie

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Ma%C5%82e%20Swornegacie%20Akacjowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Swornegacie%20Akacjowa%201.pdf

21. Zadanie 6- Mapy pogladowe: Pawłowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Paw%C5%82owo%20%C5%BBwirowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Paw%C5%82owo%20ul.%20%C5%BBwirowa.pdf

22. Zadanie 6- Miejscowy plan zagospodarownania- Pawłowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Plan%20miejscowy%20-%20Paw%C5%82owo%20%C5%BBwirowa.pdf

23. Zadanie 7- Mapy poglądowe: Powałki kanalizacja sanitartna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Lesa%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%204.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna_Klonowa%205.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul%20Le%C5%9Bna%20Klonowa%206.pdf

24. Zadanie 7- Mapy poglądowe: Powałki sieć wodociągowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Powa%C5%82ki%20ul.%20Klonowa.pdf

25. Zadanie 8 - Mapy poglądowe: Charzykowy ul. Komarowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Charzykowy%20ul.%20Komarowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Charzykowy%20ul.%20KOMAROWA.pdf

25. Zadanie 8 - Miejscowy plan zagospodarowania: Charzykowy ul. Komarowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Plan%20miejscowy%20Charzykowy%20Komarowa.pdf

26. Zadanie 9- Mapy poglądowe: Silno zakres przebudowy sieci wod-kan.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno%20-%20Osiedla%20Mieszk.%20Jedno%C5%9B%C4%87-%20zakres%20projektowanej%20sieci%20wod.%20kan..pdf

27. Zadanie 9- Mapy poglądowe: Silno przepompownia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Przepompownia%20Silno%20PGR.pdf

28. Zadanie 9- Mapy poglądowe: Silno droga dojazdowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Droga%20dojazdowa%20do%20przepompowni.pdf

29. Zadanie 9- Mapy poglądowe: Silno rurociąg tłoczny Przyrzeczna-PGR

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno%20r.t%C5%82%20Przyrzeczna%20-%20PGR%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno%20r.%20t%C5%82%20Przyrzeczna%20-PGR%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno%20r.t%C5%82.%20Przyrzeczna%20-%20PGR%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Slino%20r.t%C5%82.%20Przyrzeczna%20PGR%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno%20r.%20t%C5%82.%20Przyrzeczna-PGR%20%204.pdf

30. Zadanie 9- Mapy poglądowe: Silno rurociąg tłoczny PGR-Racławki

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Silno-%20r.t%C5%82.%20PGR-Rac%C5%82awki%20-%20pogl%C4%85dowa.pdf

31. Zadanie 10- Mapy poglądowe : Droga dojazdowa Ogorzeliny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Ogorzeliny%20Os.%20S%C5%82oneczne%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Ogorzeliny%20Os.%20S%C5%82oneczne%20droga%20dojazdowa%20do%20przepompowni.pdf

32. Zadanie 10- Miejscowy plan zagospodarowania : Droga dojazdowa Ogorzeliny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Ogorzeliny%20S%C5%82oneczne%20plan%20miejscowy.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%203/Informacja%20o%20uniewa%C5%BCnieniu%20post%C4%99powania.pdf