Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.225.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl https://gzgkchojnice.pl/public/19

Na wykonanie zadań pn: " Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego- zadanie nr 1 i zadanie nr 2" - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice.

CZĘŚĆ I

INSTRUKACJA DLA WYKONAWCÓW

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

Zadanie nr 1:  Budowa części warsztatowo magazynowej budynku biurowego ( obiekt oznaczony nr 12 na planie zagospodarowania terenu) do etapu tzw. „ stanu surowego otwartego bez dachu” mającego  stanowić przyszłą siedzibę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , a zlokalizowaną w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice, działka nr ewidencyjny 428/3 .

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

 • obsługa geodezyjną , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 • niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej,
 • odwodnienie wykopów,
 • usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15kV z projektowanym zagospodarowaniem dz. nr 428/1, 429
 • budowa ław fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej,   
 • budowa kompletnego kanału wraz ze schodami, zgodnie z projektem budowlanym - w warsztacie – pomieszczenie  nr. 1.03
 • budowę ścian nośnych oraz działowych, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej – uwaga : zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie otworów komunikacyjnych w ścianie istniejącego budynku biurowego (obiekt oznaczony nr 10 na planie zagospodarowania terenu) oraz wykonanie połączenia nowo wybudowanych ścian części warsztatowo magazynowej (12) z częścią biurową (10) w sposób zgodny z projektem budowlanym
 • wykonanie stropów nad parterem i piętrem , zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej ,
 • budowa schodów klatki schodowej (pom. 1.05) oraz schodów w ciągu korytarza ( pom. 2.15),  zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej ,
 • wykonanie kanałów wentylacyjnych, zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie dotyczącym części warsztatowo magazynowej ,
 • wykonanie otworów dla wentylacji mechanicznej oraz schodów strychowych, zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie dotyczącym całej części warsztatowo magazynowej ,
 • zabezpieczenie otworów dla montażu bram garażowych poprzez odeskowanie– 5 szt.  ,
 • zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych oraz drzwiowych zewnętrznych poprzez odeskowanie- drzwi D11 wykonać w sposób umożliwiający ich otwieranie i zamykanie na kłódkę,
 • zabezpieczenie w sposób trwały stropu piętra plandeką z tworzywa sztucznego ,

uwaga :

- zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania posadzki na poziomie parteru. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania warstwy ubitego piasku o grubości 10 cm oraz podłoża betonowego C 8/10, zgodnie z projektem budowlanym.   Montaż instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na tym poziomie pod ww. warstwami zostanie wykonany w uzgodnieniu z Wykonawcą przez Zamawiającego.      

Zadanie nr 2:  Budowa  holu budynku biurowego- do stanu surowego otwartego ( obiekt oznaczony nr 11 na planie zagospodarowania terenu) wraz z budową kompletnego dachu nad budynkiem biurowym i warsztatowo –magazynowym (  obiekty oznaczone nr 10,11,12 na planie zagospodarowania terenu)

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

 • obsługa geodezyjną , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z zakresem zadania
 • niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym holu – obiekt nr 11,
 • odwodnienie wykopów, w zakresie dotyczącym zadania
 • kompletne roboty rozbiórkowe w zakresie budynku biurowego ( w tym istniejącego pokrycia dachu)   - obiekt nr. 10, zgodnie z projektem budowlanym -  z wyłączeniem opisanym w pkt. dd)  uwaga
 • wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych w zakresie budynku biurowego  - obiekt nr. 10, wraz z montażem nadproży – zgodnie z projektem budowlanym,
 • budowa ław fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym holu – obiekt nr. 11,    
 • budowę ścian nośnych oraz działowych, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym  obiektu 11,   
 • wykonanie stropów , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczącym  obiektu nr 11,
 •  budowa schodów klatki schodowej w zakresie dotyczącym  obiektu nr 11,
 • wykonanie uzupełnień ścian zgodnie z projektem budowlanym w zakresie obiektu nr 10,
 • wykonanie kompletnych kanałów wentylacyjnych i dymowych w zakresie obiektu nr 10 ( w tym wymurowanie wszystkich kominów ),
 • wykonanie więźby dachowej wraz z folią wiatroizolacyjną i pokryciem blachodachówką w zakresie obiektu nr 10,11,12 ( nie obejmuje izolacji wełną, folii paroizolacyjnej i wykończenie płytą GKF)
 • wykonanie rynien - komplet w zakresie obiektu nr 10,11,12
 • zabezpieczenie wszystkich nowych otworów okiennych oraz drzwiowych zewnętrznych poprzez odeskowanie- drzwi D 1 wykonać jako wzmocnione, w sposób umożliwiający ich otwieranie i zamykanie na kłódkę,

uwaga:

-  w budynku biurowym – w obiekcie nr. 10 zostały wykonane rozbiórki ścian na poziomie piętra, zgodnie z załączonym rysunkiem ( zał. nr A do SP ) , zakres ten nie jest objęty przedmiotem zamówienia,

- w celu wykonania robót rozbiórkowych opisanych w ppkt. s) niezbędny jest demontaż wyposażenia technologicznego dawnej sterowni oczyszczalni, roboty te wykona we własnym zakresie Zamawiający,

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)  Specyfikacja przetargowa ( w tym część II SP – opis przedmiotu zamówienia) ,           

b) Dokumentacja projektowa składająca się z :

- Projektu zagospodarowania terenu,

- Projektu arch.- konstrukcyjnego budynku biurowo- magazynowo- warsztatowego,

- Projektu instalacji wewnętrznych budynku biurowo-mag.-warszt.,

- STWiOR,

- Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – rozbudowa, przebudowa, nadbudowa bud. biurowo-magazynowo-warsztatowego,  

- Projektu geologicznego.

-Projektu budowlano- wykonawczego usunięcia kolizji linii napowietrznej SN-15kV z  projektowanym zagospodarowaniem dz. nr 428/1, 429,

c) Załącznik A – zakres robót rozbiórkowych , których nie obejmuje przedmiot zamówienia ( wykonanych przez Zamawiającego)\

 1. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień ( CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45213150-9       Roboty budowlane w zakresie biurowców

45213252-4       Roboty budowlane w zakresie warsztatów

45213221-8       Roboty w zakresie budowy magazynów

45231400-9       Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

 1.   Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia ( zadanie) , jedno lub wszystkie:

Zadanie nr 1:  Budowa części warsztatowo magazynowej budynku biurowego ( obiekt oznaczony nr 12 na planie zagospodarowania terenu) do etapu tzw. „ stanu surowego otwartego bez dachu” mającego  stanowić przyszłą siedzibę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , a zlokalizowaną w miejscowości Charzykowy gm. Chojnice, działka nr ewidencyjny 428/3 .

Zadanie nr 2:  Budowa  holu budynku biurowego- do stanu surowego otwartego ( obiekt oznaczony nr 11 na planie zagospodarowania terenu) wraz z budową kompletnego dachu nad budynkiem biurowym i warsztatowo –magazynowym (  obiekty oznaczone nr 10,11,12 na planie zagospodarowania terenu).

 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 –  30.06. 2020 r.

Zadanie nr 2 -  31.10.2020 r.

 1. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 8:00 do 14:00.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7:00 ÷ 15:00,

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :

- dla zadania 1-  18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

- dla zadania 2-   9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na oba zadania wysokość wadium musi być równa sumie wysokości wadium dla poszczególnych zadań

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Alior Bank S.A. 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa  budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego– zadnie nr ………………”- Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

 Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryterium 1 - Cena oferty waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji  waga – 10 %

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019r., o godzinie 12:15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Specyfikacja%20przetargowa-skompresowany.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201-%20Formularz%20oferty.docx

Załącznik nr 2 - Tabela cenowa elementów

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20Tabela%20cenowa.docx

Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20Wst%C4%99pny%20harmonogram.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20podstaw%20do%20wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20postepowaniu.docx

Załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe /wykaz wykonanych robót/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20-%20Do%C5%9Bwiadczenie%20zawodowe.docx

Załącznik nr 7 - Potencjał kadrowy / wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20-%20Potencja%C5%82%20kadrowy.docx

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20uprawnienia.docx

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.pdf

Dokumentacja techniczna:

1. Projekt zagospodarowania terenu /PZT/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Projekt%20zagosp.%20terenu-pack.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PZT%20-%20plan%20wykonawczy%20cz1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PZT-%20plan%20wykonawczy%20cz2.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PZT%20-%20plan%20zagodpodarowania.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PZT-%20Zewn%C4%99trzna%20infrastruktura%20elektroenergetyczna.pdf

2. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny /PAK/

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Projekt%20arch.-konstr.-pack.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20PARTER.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20%C5%82aw%20fund..pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20parteru.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20stropu%20nad%20parterem.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20stropu%20nad%20pi%C4%99trem.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20wi%C4%99%C5%BAby%20cz.1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20wi%C4%99%C5%BAby%20cz.1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK%20-%20rzut%20wi%C4%99%C5%BAby%20cz.2.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20DACH.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20PI%C4%98TRO.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20PODDASZE.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20A1-A1.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20C-C.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20rzut%20pi%C4%99tra.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/PAK-%20PRZEKR%C3%93J%20E.pdf

3. Instalacje wewnętrzne /IW/:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/INSTALACJE%20WEWN%20CZ2-pack.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW%20-%20inst.%20odgromowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW%20-Rzut%20parteru%20instalacja%20co%20i%20ct.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-%20Rzut%20parteru%20instalacja%20wentylacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-Rzut%20parteru%20instalacja%20kanalizacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-Rzut%20parteru%20instalacja%20klimatyzacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-Rzut%20pi%C4%99tra%20fragment%20instalacja%20wentylacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-Rzut%20pi%C4%99tra%20instalacja%20klimatyzacji.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/IW-Rzut%20pi%C4%99tra%20instalacja%20wentylacji.pdf

4. Usuniecie kolizji linii mapowietrznej SN-15 kV z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 428/1, 429.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/KOLIZJA%20%20SN-15KV-pack.pdf

5. Inwentaryzacje

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/INWENTARYZACJE-pack.pdf

6. Roboty rozbiórkowe wykonane przez Zamawiającego- piętro

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Za%C5%82.%20A.pdf

7. Specyfikacje

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Szczeg%C3%B3%C5%82owa%20Spec.%20Tech.%20GZGK.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/SPECYFIKACJA%20TECHNICZNA%20OG%C3%93LNA.pdf

8. Geologia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Projekt%20geologiczny-pack.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/nowy%20folder%202/Zawiadomienie%20-%20wyb%C3%B3r%20oferty.pdf