Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66

 

Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II”

 

Informacje na temat postępowania przetargowego

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP oraz na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej specyfikacją przetargową SIWZ(SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych ze środkow Unii Europejskiej w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin i SP dostępne na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”-  

 - w ramach którego wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy:

 

Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią S6, sieci kanalizacji deszczowej, sieci  

              wodociągowej na odcinku drogi 2624G od ul. Wzgórze w kierunku drogi krajowej 212   w miejscowości Charzykowy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy  ø300PP, ø400PP, ø500PP, ø710PEHD

Obejmujące węzły: B25 - B45,  B25 - B26a, B25 - B78, B29 - B90, B30 - B92, B34 - B95,  B38 - B38a, B40 - kr10 , B25 - C65 istn. o łącznej długości 943,61 m wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych ø200 PP o łącznej długości 346,5 m.

Zamawiający informuje, że odcinek B25-C65 istn. ø400PP nie jest objęty decyzją o pozwoleniu na budowę. Dla powyższego odcinka  procedura zgłoszenia robót budowlanych jest w toku, a Zamawiający będzie dysponował tym zgłoszeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy ø200 PCV od obejmująca węzły: S6 - M1, M1 - M12, b29 - b41 - kr5, b30 - C1, b34 - b48 o łącznej długości 611,5 m wraz z przykanalikami o średnicy ø160 PCV o łącznej długości 89 m.
Budowa tłoczni ścieków S6 o wydajności 27 m3/h i wysokości podnoszenia 8,8 SW wraz z rurociągiem tłocznym z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicy ø110x6,6  PE SDR17 PN10 od węzła S6 do kr5 o łącznej długości 266 m.
Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach  ø90x5,4, ø110x6,6  PE SDR17 PN10  obejmująca węzły: S6-V264-V269, V277-V291, V282-V296, V266-u44, u39-u37(odc.), V185-V189, V275-V20b(odc.)  o łącznej długości 462,70 mb wraz z przyłączami PE32 o łącznej długości 23 m.

 

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 2628G Charzykowy-Chojniczki w miejscowości Charzykowy

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy  ø300PP, ø400PP

obejmująca węzły: D26-D2a-D2b(odc.), D30-D79 o łącznej długości 120 m wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych ø200 PP o łącznej długości 32,5 m.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy ø200 PCV obejmująca węzły: k3-k5 o łącznej długości 31,5 m wraz z przykanalikami o średnicy ø160 PCV o łącznej długości 12 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczony w Specyfikacji Przetargowej.

2. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający informuje, że dla zadania objętego postepowaniem dysponuje decyzją o pozwoleniu na  

budowę. Zamawiający informuje, że odcinek B25-C65 istn. ø400PP nie jest objęty decyzją o pozwoleniu na budowę. Dla powyższego odcinka  procedura zgłoszenia robót budowlanych jest w toku, a Zamawiający będzie dysponował tym zgłoszeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

 

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne.

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych:

   Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią S6, sieci kanalizacji deszczowej, sieci  

              wodociągowej na odcinku drogi 2624G od ul. Wzgórze w kierunku drogi krajowej 212  w miejscowości Charzykowy

  Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 2628G Charzykowy-Chojniczki w miejscowości Charzykowy

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

     Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

    Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do 30.06.2018 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień są:

Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50;  w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie

Część I - 30.000,00 zł   (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Część II - 2.500,00 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

 

VII. Kryteria oceny ofert:

       Kryterium znaczenie

       cena – 90%
       gwarancja na roboty budowlane -  10%

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.,   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 08.02.2018 r.  do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o.  w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Baza%20konkurencyjno%C5%9Bci.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (SP):

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/SIWZ_Charzykowy.pdf

3. Załączniki do SIWZ w fomie edytowalnej:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20formie%20edytowalnej%20do%20SP%20Charzykowy.doc

4. Mapa pogądowa określająca zakres inwestycji:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/1_%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20_%20Mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/2_%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II_%20Mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

5. Projekt zagospodarowania terenu:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/3.%20PZT%20Mapy_1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/3.%20PZT%20Mapy_2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/3.%20PZT%20Mapy_3.pdf

6. Profile kanalizacja deszczowa:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/4.%20Profile-kan%20deszczowa-%20rys%20nr%208.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/4.%20Profile-kan%20deszczowa-rys%20nr%2019.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/4.%20Profile-kan%20deszczowa-rys%20nr%2020.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/4.%20Profile-kan%20deszczowa-rys%20nr%204.pdf

7. Profile kanalizacja sanitarna:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/5.%20Profile-kan-san-profile-rys%20nr%201.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/5.%20Profile-kan-san-profile-rys%20nr%2011.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/5.%20Profile-kan-san-profile-rys%20nr%207.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/5.%20Profile-kan-san-profile-rys%20nr%209.pdf

8. Profile sieć wodociągowa:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/6.%20Profile-Wodci%C4%85gi-rys%20nr%205.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/6.%20Profile-Wodci%C4%85gi-rys%20nr%206.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/6.%20Profile-Wodci%C4%85gi-rys%20nr%208.pdf

9. Tłocznia S6:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/7.%20PLANY%20zagosp-technologia.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/8.%20T%C5%82ocznia%20s6.pdf

10. Opis Techniczny:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Opis%20techniczny-Etap%201.2.3.4.5.pdf

11. STWiORB:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Specyfikacja%20techn.wod-kan-2.pdf

12. Pozwolenie na budowę:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Decyzja%20uprawomocniona%20II%20etap.pdf

13. Przedmiary:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/1.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I-%20%20Sie%C4%87%20kanalizacji%20deszczowej%20wraz%20z%20przyk%20do%20wpust%C3%B3w.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/2.CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-%20Sie%C4%87%20kanalizacji%20sanitarnej%20wraz%20z%20przy%C5%82%C4%85czami.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/3.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-%20T%C5%82ocznie%20%C5%9Bciek%C3%B3w%20ks.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/3.1.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-Ruroci%C4%85gi%20t%C5%82oczne%20ks.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/3.2.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-%20Instal_elektr_S6.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/4.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-%20%20%20Sie%C4%87%20wodoci%C4%85gowa%20wraz%20z%20odga%C5%82%C4%99zieniami%20do%20hydrant%C3%B3w.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/5.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20I%20-%20Rozbi%C3%B3rka%20nawierzchni%20drogowych.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/6.CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II%20-%20Sie%C4%87%20kanalizacji%20deszczowej%20wraz%20z%20przyk%20do%20wpust%C3%B3w%20od%20nowego%20ronda.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/7.%20CZ%C4%98%C5%9A%C4%86%20II%20-%20Sie%C4%87%20kanalizacji%20sanitarnej%20wraz%20z%20przy%C5%82%C4%85czami%20od%20nowego%20ronda.PRD.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/PNS%2001_2018%20Przedmiary/8.%20CZE%C5%9A%C4%86%20II%20-%20Rozbi%C3%B3rka%20nawierzchni%20drogowych%20od%20nowego%20ronda.PRD.pdf

14. Projekt elektryczny i STWIORB

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/Opis_Przep_S6_elktr.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/S5_-_war_ENEA_tl.sciek._dz.386_36_Charzykowy.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/1.%20Plan%20zagospodarowania%20S6.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/2.%20T%C5%82ocznia%20s6.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/3.%20Schemat.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Elektryczny/STWiORB_EL_S6.pdf

UWAGA !

15. Pytania i odpowiedzi do przetargu

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/Pytania%20i%20odpowiedzi%20do%20przetargu.pdf

16. Poprawione załączniki w formie edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20formie%20edytowalnej%20do%20SP%20Charzykowy_2.docx

17. Poprawiony PZT i dodatkowy profil

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/3.%20PZT%20Mapy%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/3.%20PZT%20Mapy%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/5.%20Profile-kan-san-profile-M1.pdf

18. Informacja o modyfikacji SIWZ(SP)

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/UZUPE%C5%81NIENIA/Modyfikacja%20tre%C5%9Bci%20SIWZ.pdf

19. Informacja z otwarcia ofert

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

20. Zawiadomienie o wyborze oferty

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2018%20Charzykowy/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf