Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66


Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice”


Budowa sieci wodociągowej ø90 ÷ 110PE w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice

Informacje na temat postępowania przetargowego

Postępowanie prowadzone będzie z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami). Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 Pzp. Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice” - w ramach którego wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy:

Część I:  Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach  ø90x5,4, ø110x6,6     

                PE SDR17 PN10 - Charzykowy ul. Wąska –  od węzła V91 do V110, od V91 do V120,

                V107-V113, od V9a-V9c o łącznej długości 560,00 mb

Część II: Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach ø90x5,4

                ø110x6,6  PE SDR17 PN10 - Charzykowy ul. Poziomkowa – od węzła V91-V74, od V73-V78,

                od  V122-V126 z wyłączeniem odcinka od V80-V84  – o łącznej długości 470,00 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczony w Specyfikacji Przetargowej.

2. Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający informuje, że dla zadania objętego postepowaniem dysponuje decyzją o pozwoleniu na  budowę.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych:

   Część I: Budowa sieci wodociągowej  Charzykowy ul. Wąska

  Część II: Budowa sieci wodociągowej Charzykowy ul. Poziomkowa

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

     Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

    Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do 28.09.2017r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień są:

Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50;  w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie

 Część I - 2.000,00 zł   (słownie: dwa tysiące złotych),

Część II - 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych),

VII. Kryteria oceny ofert:

       Kryterium znaczenie

       cena – 60%
       gwarancja na roboty budowlane -  40%

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.,   ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 31.05.2017 r.  do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o.  w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

 

 

Załączniki :

1. Specyfikacja przetargowa

http://mariusz.kontoftp.pl/gzgk_cms/web/user_uploads/SP%20Projekt%20PNS%2001_2017.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/2.%20Specyfikacja%20Przetargowa%20%20PNS%2002_2017.pdf

2. Projekt zagospodarowania terenu - SCHEMAT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/3.%20PZT%20W%C4%85ska%20SCHEMAT.pdf

3. Projekt zagospodarowania terenu - budowlany

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/4.%20PZT%20W%C4%85ska_1.pdf

4. Profile sieci wodociągowej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/5.%20Profile-Wodci%C4%85gi-1.pdf

5. Profile sieci wodociągowej cd.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/6.%20Profile-Wodci%C4%85gi-2.pdf

6. Przedmiar - Sieć wodociągowa - ETAP I

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/7.%20Przedmiar%20-%20Sie%C4%87%20wodoci%C4%85gowa%20ETAP%20I.pdf

7. Przedmiar - Sieć wodociągowa - ETAP II

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/8.Przedmiar%20-%20Sie%C4%87%20wodoci%C4%85gowa%20ETAP%20II.pdf

8. STWiOR

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/9.%20Specyfikacja%20techniczna.wod-kan%20wer.%201.pdf

9. Formularze ofertowe w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/10.%20Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20formie%20edytowalnej.docx

10. INFORMACJA O OFERTACH

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/Informacja%20o%20ofertach.pdf

11. Zawiadomienie o wyborze oferty

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Charzykowo%20W%C4%85ska%20PNS%2002_2017/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf