Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

Ogłasza przetarg sektorowy nieograniczony o wartości poniżej 418.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.:

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

 

Informacje na temat postępowania przetargowego

Postępowanie prowadzone będzie z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami). Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 Pzp. Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice” , który obejmuje następujący zakres:

 

I. ZADANIE nr 1: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Cerkiew” 

w zakresie :

ul. 18 Pułku Ułanów:

–  budowa sieci wodociągowej PE 90/110 o długości- ok. 230 mb

–  budowa kolektora grawitacyjnego  PCV 200 długości- ok. 210 mb

–  budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  PCV 160 , w ilości 17 szt. i długości- ok. 97 mb

ul. Szkolna:

–  budowa kolektora grawitacyjnego  PCV 200 długości- ok. 175 mb

–  budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  PCV 160 , w ilości 9 szt. i długości- ok. 48 mb

 

II. ZADANIE nr 2: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topole” 

w zakresie :

–  budowa sieci wodociągowej PE 110 o długości- ok. 500 mb

–  podłączenie istniejących budynków do sieci wodociągowej

 

III. ZADANIE nr 3: „Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Nieżychowice” 

w zakresie :

–  przebudowa sieci kanalizacji tłocznej PE 160 o długości- ok. 150 mb

 

IV. ZADANIE nr 4: „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w centrum

                                  miejscowości. Nieżychowice” 

w zakresie :

–  koncepcja uporządkowania sieci kanalizacji sanitarnej w centrum msc. Nieżychowice

-  ustalenie wstępnego kosztu inwestycji .

 

V. ZADANIE nr 5: „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w

                                miejscowości Ciechocin” 

w zakresie :

–  dyslokacja przepompowni ścieków w msc. Ciechocin (PGR), wraz ze wstępnym doborem pomp 

     ściekowych w msc. Ciechocin i Ciechocin (PGR) – dwie przepompownie,

-  wytyczenie trasy rurociągu tłocznego z miejscowości Ciechocin do Ostrowitego wraz z wstępnym

    doborem średnic  odległość ok. 3,5 km,

-  wytyczenie trasy rurociągu tłocznego w miejscowości Ostrowite do przepompowni wraz z wstępnym 

    doborem średnic  odległość ok. 1,0 km,

-  ustalenie wstępnego kosztu inwestycji .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczony w Specyfikacji Przetargowej.

2. Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

71320000-7       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub tylko na części wybrane przez siebie.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

     Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie prac projektowych do - 14.07.2017 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę do- do 30.08.2017 r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/SP%20Projekt%20PNS%2001_2017.pdf

2. Załączniki w wersji edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Za%C5%82%C4%85czniki%20.doc%20PNS%2001_2017.doc

3.  Część I - mapy poglądowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I%20-%20mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

4.  Część II - mapy poglądowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II%20-%20mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

5. Część III i IV - mapy poglądowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III%20i%20IV%20-%20mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

6. Część V - mapy poglądowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20V%20-%20mapy%20pogl%C4%85dowe.pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf