Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w miejscowościach na terenie gminy Chojnice”, który składa się z 10 części:

Część nr 1: „Projekt przebudowy tranzytowego odcinka sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lichnowy i Ostrowite”.

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany przebudowy istniejącej tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy- do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite, ze zmianą średnicy z istniejącej 110mm na 150mm w wykonaniu z PEHD. Szacunkowa długości projektowanego odcinka to około 2600,0 m.

Projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicy 90mm PEHD zlokalizowanej na działce nr ewid. 71/6 obręb Lichnowy (ul. Angowicka) o szacunkowej długości około 295,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 2: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zbeniny.”

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 90-110 mm PEHD w miejscowości Zbeniny. Projektowaną sieć należy zlokalizować na terenie działek nr ewid. 12/1, 12/8, 27/15, Szacunkowa długości projektowanego odcinka to około 2600,0 m.
Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD na terenie miejscowości Zbeniny. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 700,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 3: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klosnowo.”

 

W ramach zadania należy wykonać projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD w miejscowości Klosnowo. Projektowaną sieć należy zlokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych na  terenie działek nr ewid. 3154/4, 3153/3, 3129/3, 3155/4, wraz z przejściem pod torsami kolejowymi działka nr ewid. 69/1. W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 1200,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 4: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżychowice.”

 

W ramach zadania należy wykonać projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-200 mm PEHD na terenie miejscowości Nieżychowice / teren dawnego POM oraz centrum wsi wraz z połączeniem tranzytowym tych obszarów /. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem docelowego zasilania Nieżychowic z projektowanej stacji uzdatniania wody Ogorzeliny. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 3500,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 5: „Projekt przebudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Szlachetna.”

 

W ramach zadania należy wykonać projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD na terenie miejscowości Szlachetna /teren dawnego PGR/. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych .W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 650,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 6: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej  Pawłowo ul. Żwirowa (dz. nr ewid. 295) oraz Małe Swornegacie ul. Akacjowa i Modrzewiowa (dz. nr ewid. 821/29, 821/28 i 806/5).”

 

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PEHD zlokalizowanej na dz. nr ewid. 806/5,821/28, 821/29 obręb Małe Swornegacie, o długości około 90,0 m.
Projekt budowlany sieci wodociągowej  o średnicy 90 mm  PEHD zlokalizowanej na dz. nr ewid. 295 obręb Pawłowo, o długości ok. L=291,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 7: „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami i przepompownią ścieków oraz sieci zlokalizowanych w Powałkach  ul. Świerkowa, Leśna, Klonowa, Polna.”

 

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w energię elektryczną i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 PVC i tłocznej o średnicy minimum 90 mm PEHD o łącznej długości ok. 1500,0 m wraz z przykanalikami ø160 PVC w ilości ok. 30 szt. o łącznej długości ok. 120,0 m /studnie przyłączeniowe lokalizować przy granicy działek/. Sieci należy lokalizować w ciągach ulicy Świerkowej, Leśnej, Klonowej. Włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną w ulicy Polnej.
Projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PEHD zlokalizowanej w ul. Klonowej /dz. nr ewid. 16/ o długości ok.70,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 8: „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w Charzykowach ul. Komarowa.”

 

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PVC. Łączna długości sieci ok. 140,0 m. Dodatkowo zaprojektować przykanaliki o średnicy 160 mm PVC w ilości ok. 11 szt., o łącznej długości ok. 35,0 m /studnie przyłączeniowe lokalizować przy granicy działek/. Sieci należy lokalizować w ciągu ulicy Komarowej.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej o średnicy minimum 250 mm PVC o łącznej długości ok. 225,0 m.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 9: „Projekt przebudowy przepompowni ścieków Silno PGR wraz z budową drogi dojazdowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Osiedla Mieszkaniowego Jedność oraz przebudowa rurociągu tłocznego Silno ul. Przyrzeczna  -Silno PGR oraz Silno PGR–Racławki.”

W ramach zadania należy wykonać:

Projekt budowlany przebudowy /modernizacji/ przepompowni ścieków Silno PGR do standardu obowiązującego w GZGK Sp. z o.o. z zasilaniem energetycznym, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni,
Projekt budowlany drogi dojazdowej do przepompowni. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Długości drogi to ok. 440 m, szer. min. 5m. Parametry techniczne drogi umożliwiające dojazd wielkogabarytowego pojazdu asenizacyjnego o masie ok. 28 T.
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PVC. Łączna długości sieci ok. 450,0 m. Dodatkowo należy zaprojektować przykanaliki o średnicy min. 160 mm PVC w ilości ok. 10 szt., o łącznej długości ok. 100,0 m z możliwością przepięcia wszystkich istniejących przyłączy kanalizacyjnych. Sieci należy lokalizować w ciągach komunikacyjnych.

Projekt budowlany sieci wodociągowej w zakresie średnic 32-110 mm PEHD na terenie Osiedla Mieszkaniowego Jedność. Projektowaną sieć należy lokalizować w ciągach dróg komunikacyjnych. W ramach projektu należy przewidzieć przełączenie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na obszarze objętym projektem. Szacunkowa długości projektowanej sieci to około 500,0 m.
Projekt przebudowy rurociągów tłocznych na trasie Silno ul. Przyrzeczna – Silno PGR i Silno PGR – Racławki. Łączna długość rurociągów to 4750,0 m. Wykonanie PEHD 100.

 

uwaga: obszar przybliżonej lokalizacji projektowanych sieci oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Część nr 10: „Projekt drogi dojazdowej do przepompowni ścieków Ogorzeliny Os. Słoneczne zlokalizowanej w miejscowości Ogorzeliny dz. nr ewid. 117/5.”

 

W ramach zadania należy wykonać projekt budowlany drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm. Długość drogi to ok. 135,0 m ,  szer. min. 5 m .Parametry techniczne drogi umożliwiające dojazd wielkogabarytowego pojazdu asenizacyjnego o masie ok. 28 T zlokalizowanej w granicy działki nr ewid. 117/5 obręb Ogorzeliny /Os. Słoneczne/.

 

uwaga: obszar przybliżonej  lokalizacji projektowanej drogi oznaczono kolorem niebieskim na mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

 

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać oddzielną dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać w imieniu Zamawiającego oddzielną decyzję zgłoszenia robót/ pozwolenia na budowę dla każdej części zamówienia.
Dane dotyczące zakresu zamówienia tj. długości sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ilość przykanalików itp. mają wartość szacunkową, którą Zamawiający przyjął na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony następującymi kodami:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

Część nr 1 i nr 6 - do 30.11.2020 r.

Część nr 2 - do 31.10.2020 r.

Część nr 3 - do 31.12.2020 r.

Część nr 4 i nr 5 - do 31.05.2021 r.

Część nr 7 i nr 9 - do 31.05.2021 r.

Część nr 8 i nr 10  - do 30.11.2020 r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki, a mianowicie:

Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny:

a) warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych będących przedmiotem zamówienia:

- Dla części nr 7, 8 i 9 zamówienia - 1 projekt budowlany obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej od 1000 m,

- Dla części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zamówienia - 1 projekt budowlany obejmujący budowę sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej od 3500 m,

b) Na potwierdzenie posiadania potencjału technicznego należy udokumentować posiadanie nie mniej niż:

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego - Auto Cad lub porównywalny w min. wersja 2010 umożliwiający zapis w formacie .dwg,

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego do obliczania i konstruowania profili sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Profil Administrator, Profil Procesor lub porównywalny,

- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego do kosztorysowania pozwalającego na zapis w formacie .ath

 

Należy podać typ programów oraz załączyć kopię licencji lub faktur zakupu na oprogramowanie.

 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów,

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

 

VI. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski, tel. (052) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 10.06.2020r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2020r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja przetargowa:

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Specyfikacja%20Przetargowa.pdf

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty-dane oferenta.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20SP.docx

3. Załącznik nr 2 - Oferta (formularz).

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20SP.docx

4. Załącznik nr 3 - Tabela cenowa elementów.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%20SP.docx

5. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20SP.docx

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%20SP.docx

7. Załącznik nr 6 - Wykaz głównych usług

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20do%20SP.docx

8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o podwykonawstwie

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20do%20SP.docx

9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20do%20SP.docx

10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o kwalifikacjach osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20do%20SP.docx

11. Załacznik nr 10 - Wzór umowy

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2010%20do%20SP.pdf

12 .Część nr 1 - Mapy poglądowe: Lichnowy- Ostrowite

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/LIchnowy-Ostrowite%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy-Ostrowite%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy-Ostrowite%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy%20-%20Ostrowite%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy-Ostrowite%205.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy%20-Ostrowite%204.pdf

13.Część nr 1 - Mapy poglądowe : Lichnowy ul. Angowicka

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy%20Angowicka%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Lichnowy%20ul%20Angowicka.pdf

14. Część nr 1- Miejscowy plan zagospodarowania- Lichnowy ul. Angowicka

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Plan%20miejscowy%20Lichnowy%20Angowicka.pdf

15. Część nr 2- Mapy poglądowe: Zbeniny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%20mapa%20pogl%C4%85dowa%20cd.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zbeniny%204.pdf

16. Część nr 3 - Mapy poglądowe: Klosnowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Klosnowo%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Klosnowo%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Klosnowo%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Klosnowo%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Klosnowo%204.pdf

17. Część nr 4 - Mapy poglądowe: Nieżychowice

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Nie%C5%BCychowice%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Nie%C5%BCychowice%20POM%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Nie%C5%BCychhowice%20tranzyt%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/NIe%C5%BCychowice%20tranzyt%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/NIe%C5%BCychowice%20centrum%204.pdf

18. Część nr 4 - Plany miejscowe : Nieżychowice

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Plan%20miejscowy%20Nie%C5%BCychowice%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Plan%20miejscowy%20Nie%C5%BCychowice%20%202.pdf

19. Część nr 5- Mapy pogladowe: Szlachetna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Szlachetna%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Szlachetna.pdf

20. Część nr 6 - Mapy poglądowe: Małe Swornegacie

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Ma%C5%82e%20Swornegacie%20Akacjowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Swornegacie%20Akacjowa%201.pdf

21. Część nr 6 - Mapy pogladowe: Pawłowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Paw%C5%82owo%20%C5%BBwirowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Paw%C5%82owo%20ul.%20%C5%BBwirowa.pdf

22. Część nr 6 - Miejscowy plan zagospodarownania- Pawłowo

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Plan%20miejscowy%20-%20Paw%C5%82owo%20%C5%BBwirowa.pdf

23. Część nr 7 - Mapy poglądowe: Powałki kanalizacja sanitartna

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Lesa%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna%204.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Le%C5%9Bna_Klonowa%205.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul%20Le%C5%9Bna%20Klonowa%206.pdf

24. Część nr 7 - Mapy poglądowe: Powałki sieć wodociągowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Powa%C5%82ki%20ul.%20Klonowa.pdf

25. Część nr 8 - Mapy poglądowe: Charzykowy ul. Komarowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Charzykowy%20ul.%20Komarowa%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Charzykowy%20ul.%20KOMAROWA.pdf

25. Część nr 8 - Miejscowy plan zagospodarowania: Charzykowy ul. Komarowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Plan%20miejscowy%20Charzykowy%20Komarowa.pdf

26. Część nr 9 - Mapy poglądowe: Silno zakres przebudowy sieci wod-kan.

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno%20-%20Osiedla%20Mieszk.%20Jedno%C5%9B%C4%87-%20zakres%20projektowanej%20sieci%20wod.%20kan..pdf

27. Część nr 9 - Mapy poglądowe: Silno przepompownia

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Przepompownia%20Silno%20PGR.pdf

28. Część nr 9 - Mapy poglądowe: Silno droga dojazdowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Droga%20dojazdowa%20do%20przepompowni.pdf

29. Część nr 9 - Mapy poglądowe: Silno rurociąg tłoczny Przyrzeczna-PGR

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno%20r.t%C5%82%20Przyrzeczna%20-%20PGR%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno%20r.%20t%C5%82%20Przyrzeczna%20-PGR%201.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno%20r.t%C5%82.%20Przyrzeczna%20-%20PGR%202.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Slino%20r.t%C5%82.%20Przyrzeczna%20PGR%203.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno%20r.%20t%C5%82.%20Przyrzeczna-PGR%20%204.pdf

30. Część nr 9 - Mapy poglądowe: Silno rurociąg tłoczny PGR-Racławki

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Silno-%20r.t%C5%82.%20PGR-Rac%C5%82awki%20-%20pogl%C4%85dowa.pdf

31. Część nr 10 - Mapy poglądowe : Droga dojazdowa Ogorzeliny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Ogorzeliny%20Os.%20S%C5%82oneczne%20mapa%20pogl%C4%85dowa.pdf

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Ogorzeliny%20Os.%20S%C5%82oneczne%20droga%20dojazdowa%20do%20przepompowni.pdf

32. Część nr 10 - Miejscowy plan zagospodarowania : Droga dojazdowa Ogorzeliny

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Ogorzeliny%20S%C5%82oneczne%20plan%20miejscowy.pdf

UWAGA: Odpowiedzi na pytania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Odpowiedzi.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2012_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze ofert

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2010_2020/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf