Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Drzymały 14 w Chojnicach położonej na działkach geodezyjnych nr 2046/4, 2046/32 i 2046/33, która obejmuje następujący zakres:

 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejącego budynku siedziby GZGK Sp. z o.o.
Audyt energetyczny dla określenia wytycznych wykonania termomodernizacji budynku.
Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych i budowy nowego dachu nad starszą częścią budynku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany zmiany źródła ciepła z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy oraz zmiany systemu przygotowania cieplej wody użytkowej wraz z niezbędnymi projektami branżowymi (sanitarny, elektryczny, itd.) oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagana).
Projekt budowlany przebudowy istniejącej instalacji wentylacyjnej na instalację z odzyskiem ciepła wraz z niezbędnymi projektami branżowymi (sanitarny, elektryczny, itd.)
Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku.
Kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Uwaga:

Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

      

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

II. OPRACOWANIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE;

 

Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 obrazujący istniejący budynek będący przedmiotem postępowania przetargowego oraz zdjęcia elewacji budynku.

 

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i audytu energetycznego – do dnia 28.02.2020r.
Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę - do 31.07.2020r.

 
VI. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Mariusz Starczewski, Ireneusz Kłodziński tel. (0-52) 397-24-50;w godz. od 800 do 1400.
Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do 16.01.2020r. do godz. 1200.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej

 

1. Specyfikacja przetargowa

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/SP%20Termomodernizacja.pdf

2. Załączniki w wersji edytowalnej

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Formularze%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

3. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/WydrukMapy1.pdf

4. Zdjęcia elewacji

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%201a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%202a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%203a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%204a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%205a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%206a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%207a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%208a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%209a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%2010a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%2011a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%2012a.jpg

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Zdj%C4%99cie%20nr%2013a.jpg

Informacja z otwarcia ofert

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert-%20termomodernizacja.pdf

UWAGA: unieważnienie postepowania

https://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2001_2020/Pismo%20uniewa%C5%BCnienie.pdf