Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50

fax. (052) 396-18-66

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.548.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) i Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w Spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach ø110x6,6 i ø160x9,5 PE SDR17 PN10 o łącznej długości L=4638,5m (odcinki v10 – v28, 81 – v17a, v0 – v184, a1 – a10, v189 – v221 – u64, u5b – u57, v201 – v275, v218 – v210, v248 – v264, v296 – v299, v287 – v294, v227 – v238, v32a – v317, v313 – v3g, v323 – v346, u26 – u38, u33 – u36, u2 – u9, v352 – v355) wraz z przyłączami do hydrantów z rur ø90x5,4 PE SDR17 PN10 24 szt. o łącznej długości L=243,0m w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice.

Zadanie nr 2 : Remont sieci wodociągowej (metodą bezwykopową) z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicy ø90x5,4 PE SDR17 PN10 o długości L=722m na trasie Powałki – Krojanty, gm. Chojnice.

Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej (metodą bezwykopową) z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach ø90x5,4 o długości L= 355 m na trasie Powałki – Krojanty, gm. Chojnice.

 

2. UWAGA: Zadanie nr 1 realizowane będzie na podstawie pozwolenia na budowę, które swoim zakresem obejmuje również budowę w tej samej lokalizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej został już wyłoniony wykonawca, któremu przekazano teren budowy i dziennik budowy. W związku z tym przyszły wykonawca przedmiotowej sieci wodociągowej będzie zobligowany do uzyskania zgody i przejęcie placu budowy od Wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ustalonych z nim warunkach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

Dla zadania nr 2 i nr 3 Zamawiający będzie dysponował zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie było można wcześniej przewidzieć lub w przypadku gdy cena oferty przewyższy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia i podpisania umowy na realizację tylko wybranych zadań.

5. Zamawiający na podstawie §2. Regulaminu uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w dalszej części niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres  określony kodami:

45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0       Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45233142-6       Roboty w zakresie naprawy dróg.

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 i zadanie nr 3 – do dnia 31.12.2020r.

Zadanie nr 2 – do dnia 30.09.2019r.

 

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Anna Depka Prądzyńska, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł [SK1]  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium 1 - Cena oferty                                  waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji       waga – 10 %

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 01.07.2019r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2019r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder


1. Specyfikacja Przetargowa

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/SP%20wodoci%C4%85g.pdf

2. Wyciag z dokumentacji

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Opis%20techniczny.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zadanie%20nr%201%20PZT%201%20cz1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zadanie%20nr%201%20PZT%201%20cz2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zadanie%20nr%201%20PZT%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zadanie%20nr%202%20Remont.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zadanie%20nr%203%20Budowa.pdf

Profile zadanie nr 1

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%201.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%203.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%204.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%205.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Profil%206.pdf

3. Załączniki w wersji edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

UWAGA: poniżej opinia geotechniczna dla zadania nr 1

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Opis1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Opis2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82.%201a1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82.%201b1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82.%201c.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82.%201d.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Za%C5%82.%201e.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2019 r.

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Odpowiedzi%20na%20pytania%20z%20dnia%2024.06.19.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

UWAGA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2007_2019/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty%20na%20stron%C4%99%20www.pdf