Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Drzymały 14

89-620 Chojnice

tel. (052) 397-24-50/ fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.548.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

 

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych zadań w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy:

Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=4276,5 m (odcinki M1-M16-M19-M37, M16-M35-M42, M19-M27a, M35-M43, C1-C8-C11, C8-C8c, b41-b47, e11-e12a, S5-e1-e5-e10, e5-e5a, e1-e19, G22-G44-G50, G22-kr5, G30-G32, H103-H110, L1-L15-L20-L24-L29-L40, L15-L15d, L20-L20b, L24-kr1, L29-L33, S1-L100-L103, L100-L105, b48-b50) wraz z przyłączami do granicy działek ø160 PVC o łącznej długości L=1469,0 m

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=355,5 m (odcinek S5-kr5, S1-kr1) wraz z tłoczniami ścieków – 2 kpl., S1: o wydajności Q³32m3/h, wysokości podnoszenia H£7,60 mH2O i mocy nominalnej silnika P£1,5 kW, komora ø2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S5: o wydajności Q³23m3/h, wysokości podnoszenia H£14,05 mH2O i mocy nominalnej silnika P£2,2 kW, komora ø2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną.

- kanalizacja deszczowa ø200-800 PE/PP rura dwuścienna o długości L=1159,0 m (odcinki WA1-A23, WB2-B25, D2a-D2c (część)) wraz z przyłączami do wpustów ø200 PP o łącznej długości L=153,5 m

- wylot WA1 - ul. Czarna droga – wylot do Jeziora Charzykowskiego

- osadnik Ø2000mm, Vcz= 3,0m3, Hmin=1110mm – 1szt.

- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600, Ø3000/3300mm – 1szt.

- wylotu WB2 - ul. Akacjowa – wylot do Jeziora Charzykowskiego

- osadnik Ø2500mm, Vcz= 5,0m3, Hmin=1170mm – 1szt.

- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600 Ø 3000/3300mm – 1szt.

Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC i ø250 PE (przewiert sterowany) o łącznej długości L=56,5 m wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości L=10,5 m

- kanalizacja tłoczna ø125 PE 100RC o łącznej dł. L=165,0 m

- budowa tłoczni ścieków C2 o wydajności Q³35m3/h, wysokości podnoszenia H£8,93 mH2O i mocy nominalnej silnika P£1,5 kW, komora ø2000 wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną – 1 kpl.

Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=1800,0 m (odcinki Sistn-M2-M1-S11, M49-M49a, M49-M49b, S7-M49, z1-z14, z9-z9a, z15-z34, Sistn-f37, c21-c22, istn-f23a, n5-n12, G44-G48, k5-k6, k21-k7, k20-k21-k15) wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości L=605,0 m

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=74,0 m (odcinek i35-S11, i49a-S7)

- budowa tłoczni ścieków – 2 kpl., S7: o wydajności Q³20m3/h, wysokości podnoszenia H£15,94 mH2O i mocy nominalnej silnika P£3,0 kW, komora ø2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; S11: o wydajności Q³22,5m3/h, wysokości podnoszenia H£21,80 mH2O i mocy nominalnej silnika P£4,0 kW, komora ø2500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

- remont 5 kpl. przepompowni ścieków:

PS 33 „Funka Mikomania”: o wydajności Q³26,42m3/h, wysokości podnoszenia H£18,9 mH2O, mocy nominalnej silnika P£7,4 kW i średnicy komory ø1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 34 „Charzykowy Oczyszczalnia”: o wydajności Q³113,30m3/h i wysokości podnoszenia H£39,70 mH2O, mocy nominalnej P£22,0 kW i średnicy komory ø2000/3100, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną; budowa sito piaskownika ze zintegrowaną płuczką piasku o przepustowości Q³144,0m3/h i dopuszczalnym obciążeniu masą piasku Mg~100kg/h;

PS 35 „Funka Wodociągi”: o wydajności Q³42,48m3/h i wysokości podnoszenia H£9,14 mH2O, mocy nominalnej silnika P£2,4 kW i średnicy komory ø1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 36 „Stary Młyn”: o wydajności Q³52,56m3/h i wysokości podnoszenia H£17,2 mH2O, mocy nominalnej silnika P£5,9 kW i średnicy komory ø1600, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

PS 37 „Charzykowy Łabędzia”: o wydajności Q³14,47m3/h i wysokości podnoszenia H£16,20 mH2O, mocy nominalnej P£2,4 kW i średnicy komory ø1500, wraz z wyposażeniem technologicznym i instalacją elektryczną;

Uwaga:

Odtworzenie dróg asfaltowych (ul. Długa, Wzgórze, Droga pod Strzechę) na całej szerokości jezdni.

Ze względu na zły stan techniczny przepompowni ścieków PS 35 „Funka Wodociągi” i PS 36 „Stary Młyn”, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania remontu przedmiotowych przepompowni w terminie do dnia 31.10.2019r.

2. Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części II Specyfikacji Przetargowej.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne.

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg.

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

5. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania zgodnie z zapisami w §23 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków unii europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania całości zamówienia - do dnia 31.12.2020r.

V. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Anna Depka Prądzyńska, Michał Mączyński, Mariusz Starczewski

tel. (0-52) 397-24-50, w godz. Od 800 do 1400.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium nr 1 - Cena oferty                                        waga 90%

Kryterium nr 2 – Okres udzielonej gwarancji               waga 10%

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 14.05.2019r. do godziny 1200 lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach, ul Drzymały 14 (sala posiedzeń – I piętro).

Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w Specyfikacji Przetargowej.

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Weder

Załączniki:

1. Specyfikacja Przetargowa

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Specyfikacja%20Przetargowa%20CHARZYKOWY%20PDF.pdf

2. Ogłoszenie o przetargu w bazie konkurencyjności

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Baza%20konkurencyjno%C5%9Bci%20-%20Baza%20konkurencyjno%C5%9Bci.pdf

3. Załączniki do oferty w wersji edytowalnej

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82%C4%85czniki%20w%20wersji%20edytowalnej.doc

4. Wyciąg z dokumentacji projektowej

4.1. Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem technologicznym (Charzykowy)

Opis

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Opis%20techniczny-Etap%201.2.3.4.5%20wyci%C4%85g.pdf

Projekty zagospodarowania

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PZT%201a.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PZT%201b.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PZT2.pdf

Profile

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%201.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%203.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%204.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%205.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%206.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%207.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%208.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%209.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2010.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2011.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2012.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2013.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2014.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2015.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2016.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2017.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2018.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Profil%2019.pdf

Tłocznie

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/T%C5%82ocznia%20S1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/T%C5%82ocznia%20S5.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/T%C5%82ocznia%20S7.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/T%C5%82ocznia%20S11.pdf

Wyloty deszczowe

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Wyloty%20deszczowy%20WA-1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Wyloty%20deszczowy%20WB-2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Szczeg%C3%B3%C5%82y%20mocowania%20legar%C3%B3w.pdf

4.2. Projekt wykonawczy - remont istniejącej przepompowni ścieków PS-33 "Mikomania" w m. Funka

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-33%20Mikomania.pdf

4.3. Projekt wykonawczy - remont istniejącej przepompowni ścieków PS-34 "Charzykowy Oczyszczalnia" przy ul. Ustronnej w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-techn.%20przepompowni.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20Branza%20elektryczna.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20Branza%20Bud-Konstrukcyjna1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20Branza%20Bud-Konstrukcyjna2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-stopien%20mech%201..pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-34%20ul.%20Ustronna%20Charzykowy-stopien%20mech.2.pdf

4.4. Projekt wykonawczy - remont istniejącej przepompowni ścieków PS-35 "Funka Wodociągi" w m. Funka

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-35%20Funka%20Wodociagi.pdf

4.5. Projekt wykonawczy - remont istniejącej przepompowni ścieków PS-36 w m. Stary Młyn

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-36%20Stary%20Mlyn.pdf

4.6. Projekt wykonawczy - remont istniejącej przepompowni ścieków PS-37 "Łabędzia" przy ul. Łabędziej w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/PS-37%20%C5%81ab%C4%99dzia.pdf

4.7. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków S1

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Elektryczny%20S1.pdf

4.8. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków S5

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Elektryczny%20S5.pdf

4.9. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków S7

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Elektryczny%20S7.pdf

4.10. Projekt sieci n.n. oraz instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków S11

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Elektryczny%20S11.pdf

4.11. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem technologicznym sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłocznią ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Ciechocin, gm. Chojnice

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Opis%20tech.Ciechocin%202.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%201-5.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%206-7.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%208-9.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%2010.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%2011-12.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%2013.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys%2014-15.pdf

4.12. Projektsieci n.n. zasilających na terenie tłoczni oraz instalacji elektrycznych w tłoczni ścieków C2 w m. Ciechocin, gm. Chojnice

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Elektryczny%20C2.pdf

4.13. Opinia geotechniczna dla projektu budowlanego i wykonawczego w m. Charzykowy

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Opis1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Opis2.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82.%201a1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82.%201b1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82.%201c.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82.%201d.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Za%C5%82.%201e.pdf

4.14. Opinia geotechniczna dla projektu remontu przepompowni PS-34

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Charzykowy-geologia1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Charzykowy-geologia2.pdf

4.15. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-33, PS-34, PS-35, PS-36 i PS-37 - branża sanitarna

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/STWiORB-przepompownie.pdf

4.16. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-33, PS-34, PS-35, PS-36 i PS-37 - branża elektryczna

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/ST_ZEWN_GZGK_20%2009%202018.pdf

4.17. STWiORB - remont przepompowni ścieków PS-34 branża konstrukcyjno-budowlana

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/STWiORB_Br_Bud-Konstrukcyjna.pdf

4.18. STWiORB - budowa kanalizacji Charzykowy i Ciechocin

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/ST-%20STWIORB%20Charzykowy%20Ciechocin%20KS%20KD.pdf

4.19. Przedmiar robót - dla całego zakresu objętego opracowaniem

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Charzykowy%20II%20etap-%20przedmiar.pdf

UWAGA:

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Modyfikacja%20SP.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Odpowied%C5%BA1.pdf

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Odpowied%C5%BA%202.pdf

UWAGA: Rysunek nr 3 do dokumentacji na remont przepompowni ścieków PS-36 Stary Młyn

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Rys.3_Technologia%20PS-36%20Stry%20Mlyn%20ok.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 06.05.2019

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Odpowied%C5%BA3.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 08 i 09.05.2019

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Odpowied%C5%BA4.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert.pdf

UWAGA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

http://gzgkchojnice.pl/user_uploads/PNS%2002_2019/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty.pdf